Vitajte na stránkach extranetu Colonnade Insurance S.A.

Vážení spolupracovníci,

vítame Vás na Extranete Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
Veríme, že Vám umožní jednoduchší prístup k informáciám o poisťovni, jej produktoch, poistných zmluvách klientov a poistných udalostiach priamo z Vašej kancelárie.

Pre zobrazenie používajte program Internet Explorer verzia 7(IE7) a vyššie.


Ukončenie predaja cez Extranet produktu POISTENIE BUDOV A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU a POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

[Aktualizované 10.2.2020]

Vážený obchodný partner,

týmto Vám oznamujeme, že s účinnosťou 10.02.2020 ukončujeme predaj produktu POISTENIE BUDOV A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU a POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU prostredníctvom predajného portálu Extranet. Uvedený produkt je možné dojednávať prostredníctvom online kalkulačky https://colonnade.sk/online-kalkulacky/ prípadne https://hh.colonnade.sk/


hh

Pokyn k ukončeniu čiastočného obmedzenia v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

[Aktualizované 5.12.2019]

Vážený obchodný partner,

týmto Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 05.12.2019 je v produkte „Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania“ znova povolené dojednávanie poistných zmlúv s územnou platnosťou poistenia Európa, tj. dojednanie poistenia s krytím rizikovej skupiny č. 4. Zároveň sme aktualizovali Písomne pokyny k danému produktu 12_2019.


Pokyn k zmene dojednania „Poistenia sedadiel“, od 13.10.2019 už len cez novú kalkulačku

[Aktualizované 11.10.2019]

Vážený obchodný partner,

týmto Vám oznamujeme, že s účinnosťou 13.10.2019 ukončujeme predaj produktu Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom resp. „Poistenie sedadiel“ prostredníctvom predajného portálu Extranet. Uvedený produkt je možné dojednávať prostredníctvom online kalkulačky https://sedadla.colonnade.sk/ alebo priamo v aplikácii Ontário.

Je potrebné, aby ste sa do online kalkulačky prihlásili rovnakým užívateľským menom a heslom, ako sa prihlasujete do aplikácie Ontário. V prípade ak nemáte prístup do aplikácie Ontário – kontaktujte prosím Vašu kontaktnú osobu z odboru obchodu.
Sedadla


Pokyn k čiastočnému obmedzeniu v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

[Aktualizované 18.4.2019]

Vážený obchodný partner,

týmto Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 19.04.2019 je v produkte „Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania“ dočasne pozastavené dojednávanie poistných zmlúv s územnou platnosťou poistenia Európa, tj. dojednanie poistenia s krytím rizikovej skupiny č. 4. Akékoľvek poistné zmluvy uzavreté od uvedeného dátumu účinnosti tohto pokynu nebudú poistiteľom akceptované a budú vrátené na prepracovanie. Toto dočasné obmedzenie v dojednávaní poistenia je platné do odvolania, pričom o zmenách vzťahujúcich sa na poistenie s rizikovou skupinou č. 4 Vás budeme informovať neskôr.


Aktualizácia všeobecných poistných podmienok a informačných dokumentov o poistnom produkte (platí len pre vybrané produkty poistenia podnikateľov)

[Aktualizované 16.10.2018]

Vážený obchodný partner,

týmto Vám oznamujeme, že v sekcii Produkty/Podnikatelia/Majetok-Zodpovednosť-Technické riziká -Iné/ Poistné podmienky, resp. IPIDy boli umiestnené aktualizované Všeobecné poistné podmienky (CI 100/18/10) a IPIDY s označením verzie...18/10. Pôvodné (nahradené) dokumenty nájdete na webe www.colonnade.sk v sekcii Dokumenty, a to v archíve dokumentov podľa produktových skupín.


Pokyn k poskytovaniu „Informácie o spracúvaní osobných údajov

[Aktualizované 24.05.2018]

Vážený obchodný partner,

na základe Zmluvy o sprostredkovaní poistenia, resp. Zmluvy o spracúvaní osobných údajov Vás žiadame pred uzavretím poistnej zmluvy poskytnúť dotknutej osobe Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia o GDPR - General Data Protection Regulation EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.

Univerzálny dokument obsahujúci predmetné informácie s názvom „„Informácie o spracúvaní osobných údajov“ je prístupný prostredníctvom:

Súčasne Vás žiadame prikladať k návrhu poistnej zmluvy a poistným podmienkam aj vyššie uvedený dokument.


Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

[Aktualizované 22.01.2018]

Vážení klienti, dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s účinnosťou od 1.2.2018 dôjde k zmene adresy sídla spoločnosti Colonnade Insurance, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu z pôvodnej adresy Štúrova 27, 042 80 Košice na novú adresu:
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice.

Nová adresa pre zasielanie korešpondencie je:
Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B
P.O.Box E-50
042 80 Košice

Taktiež by sme Vás chceli informovať, že došlo aj k zmene sídla poisťovateľa (materskej spoločnosti), a to z pôvodnej adresy Rue Eugѐne Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko na: Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko. Telefónne čísla a ostatné kontaktné adresy obchodných miest a stredísk likvidácie poistných udalostí na území Slovenska zostávajú nezmenené. Ďalšie informácie môžete získať na stránke colonnade.sk alebo prostredníctvom Zákazníckeho centra na telefónnom čísle 055/6826 222 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.


Oznámenie o akvizícii poisťovacích aktív AIG

[Aktualizované 27.04.2017]

Oznámenie o akvizícii poisťovacích aktív AIG

Informácia o úprave sadzieb poistného

[Aktualizované 02.01.2017]

Vážený obchodný partner,

v súvislosti s úpravou legislatívy (odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia) naša spoločnosť upravuje niektoré sadzby poistného. Zmena sadzieb poistného (výšky poistného) sa vzťahuje na:

Úprava sadzieb poistného (výšky poistného) sa vykonáva aktualizáciou kalkulačiek a príslušných Písomných pokynov (verzia 01/2017).